top of page

Κυπριακή Οικονομία Ενστάσεις στην απαγόρευση μετρητών


Ενστάσεις στο νομοσχέδιο που απαγορεύει τις πληρωμές άνω των €10 χιλ. με μετρητά εκφράζει ο σύνδεσμος εγκεκριμένων λογιστών, σημειώνοντας ότι μεταφέρει σημαντική ευθύνη στους ίδιους και διαταράσσει τις σχέσεις τους με τους πελάτες. Σε επιστολή του προς τη βουλή ο ΣΕΛΚ σημειώνει ότι σε περίπτωση υιοθέτησης προνοιών του νομοσχεδίου, θα πρέπει να διασφαλιστούν τα μέλη του ΣΕΛΚ έναντι νομικών κινδύνων ή κινδύνων φήμης και αξιοπιστίας. Βάσει του νομοσχεδίου, απαγορεύεται σε πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων να εισπράττουν μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €10 χιλ., ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους. Ορίζεται ακόμη ότι η παράβαση της απαγόρευσης από το πρόσωπο που εμπορεύεται αγαθά αποτελεί ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το 10% του εισπραττόμενου ποσού μετρητών. Σχολιάζοντας πρόνοια της νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται σε πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά να εισπράττουν μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €10 χιλ., ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, ο ΣΕΛΚ σημειώνει τις ανησυχίες του όσον αφορά την επίπτωση στην αγορά και την υποχρέωση των λογιστών/ελεγκτών και παρόχων διοικητικών υπηρεσιών να αναγνωρίσουν και να αναφέρουν τέτοιες συναλλαγές. Παράλληλα, γίνεται λόγος για πιθανές επιπτώσεις στην επαγγελματική σχέση μεταξύ των μελών του ΣΕΛΚ και των πελατών/εργοδοτών και συνεργατών τους. Ο ΣΕΛΚ εκφράζει επίσης, ανησυχίες όσον αφορά στην αναλογικότητα μεταξύ του κόστους εποπτείας σε περίπτωση μη απαγόρευσης συναλλαγής με μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €10 χιλ. και του κόστους που θα επωμιστεί η αγορά και πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, τα μέλη του ΣΕΛΚ, σε περίπτωση απαγόρευσης του ποσού αυτού. Σημειώνεται ότι εκ του αποτελέσματος, ο εποπτικός ρόλος επαφίεται στα μέλη του ΣΕΛΚ. Όπως αναφέρεται, στην απουσία μιας έκθεσης αποτίμησης επιπτώσεων του προτεινόμενου περιορισμού, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί κατά πόσο έχει τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας και σημειώνεται ότι σε περίπτωση υιοθέτησης της πρόνοιας αυτής, θα πρέπει να διασφαλιστούν τα μέλη του ΣΕΛΚ έναντι νομικών κινδύνων ή κινδύνων φήμης και αξιοπιστίας. Ο σύνδεσμος τονίζει επίσης, ότι υπάρχει απαίτηση να υποβληθεί έγκαιρα ο κανονισμός για το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και να δοθεί εύλογο χρονικό περιθώριο εξέτασης και υποβολής εισηγήσεων. Συγκεκριμένα, ο σύνδεσμος υποστηρίζει ότι είναι ελλιπής η πληροφόρηση που υπάρχει στο νομοσχέδιο η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε κανονισμούς για θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων τον αρμόδιο φορέα τήρησης στοιχείων και την ασφαλή φύλαξη των καταχωρημένων στοιχείων. Σε σχετική γνωμάτευση της ΕΚΤ για το εν λόγω νομοσχέδιο, αναφέρεται ότι για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος (όπου η παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναγνωρίζεται ως τέτοιος σκοπός) μπορεί σε κάποιο βαθμό να περιοριστεί η χρήση μετρητών, νοουμένου ότι οι περιορισμοί στις πληρωμές με χρήση μετρητών θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους στόχους και να μην υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη τους. Έχοντας εξετάσει όλα τα δεδομένα η ΕΚΤ αναφέρει ότι οι περιορισμοί στις πληρωμές με χρήση μετρητών που προβλέπει το σχέδιο διατάξεων μπορούν να θεωρηθούν ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους στόχους και δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών ενώ, πρόσθετα αναφέρει ότι «η ΕΚΤ χαιρετίζει την προσέγγιση που ακολουθούν οι κυπριακές αρχές μη θεσπίζοντας περιορισμούς όσον αφορά τις πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή καταναλωτών.

πηγή: http://www.stockwatch.com.cy


bottom of page